Pumpar

pumpNumera finns det pumpar nästan överallt och marknaden fortsätter att växa. Pumparna används för att förflytta gas, vätska och kan också användas för förflyttning av värme så kallade värmepumpar. Pumparnas funktion är att öka trycket i gasen, vätskan eller värmen för att sedan förflytta dessa genom ett pump- eller rörsystem. Pumparna drivs vanligtvis av elmotorer men annan drivutrustning kan förekomma.

Olika typer av pumpar

Genom drivutrustningen kommer alltså elenergin in och förs vidare som mekanisk energi in i pumpen, pumpen får också in exempelvis vätska av lågt tryck. Tillsammans bildar det låga vattentrycket och den mekaniska energin ett högt vattentryck ut ur systemet. Det finns en mängd olika typer av pumpar att välja mellan; dräneringspumpar, bevattningspumpar, bensinpumpar, cirkulationspumpar och dränkbara pumpar är några av de olika varianter som finns på marknaden. Dräneringspumpar har till syfte att cirkulera runt vatten eller att pumpa bort oönskat vatten.

Olika funktioner

Bevattningspumpar används vid försörjning av vatten, det kan vara till toaletten och till tvättmaskinen men också för bevattning av trädgården. Bensinpumpar har två funktioner; det finns den bensinpumpen som pumpar bensin in i tanken på ett fordon och den andra finns inne i bilen och transporterar bensin från tanken till förgasaren. Cirkulationspumpar förekommer inom många olika områden men syftar till att cirkulera vattnet i till exempel en fastighet. Dränkbara pumpar används främst inom gruvor, industrier, byggarbetsplatser, färskvatten och vattenrening. Pumparna kan beställas i en mängd olika storlekar, utformningar och modeller.

Det är viktigt att kolla de krav som finns för respektive pump och dessa krav kan innehålla alltifrån att det ska vara lufttätt, frost och användning av rent vatten. Om vattnet innehåller föroreningar kan ett filter behöva installeras, sughöjden och längden kan också påverka pumpens kapacitet. Utöver de krav som finns vid användning av pumparna är det också av stor vikt att identifiera de behov och krav som processen kräver av pumpen.