Flödesmätare

flödesmätareFlödesmätare används för att mäta gaser och vätskor till exempel luft, kvävgas samt vatten och det finns en mängd olika modeller att välja mellan. Med hjälp av en flödesmätare kan en ökad energieffektivitet uppnås och läckage kan upptäckas och identifieras. En flödesmätare kan med andra ord hjälpa till att spara på de resurser i form av råvaror som används samtidigt som den hjälper till att höja kvaliteten på processerna.

Flödesmätaren mäter den mängd gas eller vätska i ett rör eller kanal som strömmar igenom inom en viss tidsenhet. Eftersom kraven på noggrannhet vad gäller flödesmätning varierar finns det en mängd olika flödesmätare att välja på. De brukar därför kategoriseras i två olika grupper; utanpåliggande mätare och vätskeberörande flödesmätare.

Olika grupper

De utanpåliggande mätarna har gemensamt att de har någon form av elektronisk styrning och mät principen skapar i regel inga tryckfall. De vätskeberörande flödesmätarna är istället främst av mekanisk typ. För dem som funderar på att installera flödesmätare är en bra strategi att installera dessa stegvis i ett område i taget. För att identifiera normalflödet läses flödet av under en tidsperiod. Genom att kartlägga normalflödet i vardera område kan läckor sedan identifieras genom att ett högre flöde än normalflöde lokaliseras.

Hålet kan vara så litet som en tiokrona men kan ändå ge förluster på uppemot 150 000 kubikmeter per år. Därför är en flödesmätare en bra lösning då den hjälper till att identifiera det drabbade området. Beroende på vad som transporteras i dessa rör kan förlusterna bli stora om dessa hål inte identifieras och åtgärdas. Vilken mätare som bör användas beror på hur de egna processerna ser ut. Några exempel på vad som kan skilja de olika mätarna åt är temperatur, material, om den ska användas för gas, vätska, ånga eller luft och hur hög noggrannhet som ska tillämpas.